Velg bakgrunnsfarge:
Fra «Tegn og Tale» nr. 13, 1968:

Forbundssekretære Albert Breiteig fyller 50 år

Fredag 9. august kan Albert Breiteig, forbundssekretær i Norske Døves Landsforbund og disponent for Døves Trykkeri AS, feire sin 50 års dag.

Når en setter seg ned for å skrive noen ord i anledning denne 50 års dagen, er det naturlig å la tankene ta en tur tilbake gjennom de 18 årene som er gått siden Breiteig ble ansatt som forbundssekretær, og da går det etter hvert opp for en at å skrive om hans virksomhet i forbundet, det er det samme som å berette om hvordan forbundet har vokst gjennom disse årene. For oss som har fulgt arbeidet på nært hold, er Norske Døves Landsforbunds utvikling som et eventyr, og Albert Breiteig er selve eventyrskikkelsen i denne utviklingen.

Eventyret tok itl da Albert Breiteig på Norske Døves Landsforbunds 10. landsmøte, i Bergen 1950, ble valgt inn i forbundsstyret som sekretær. Det begynte da å skje litt av hvert i rask rekkefølge.

 • Døves Trykkeri AS ble startet.
 • Fast ordning med skoleleir for avgangselevene ved yrkesskolene for døve ble innført.
 • Tiltaket med ungdomsleir både på norsk og nordisk basis ble satt i gang.
 • Forbundets virksomhet ble etterhvert utvidet med foreningslederkurs, reise- og besøksvirksomhet, landslotterier, råd- og veiledningstjeneste både i foreningsarbeidet og i personlige anliggender.
 • Formidling av tilskudd fra Statens Feriefond til våre feriehjem ble innført.
 • En rekke presoner med personlig innflytelse og sakkunnskap på ulike områder, som det kunne ha betydning for forbundet og landets døve å ha kontakt med, ble oppsporet og «bearbeidet».
  Heller ikke fikk Stortinge og departementene fred. Norske Døves Landsforbund oppnådde etter hvert den anerkjennelse som skulle til for å bli betraktet som det organet som Statens spesielle utvalg og komiteer måte ta kontakt med for å få vite de viksne døves mening. Kontakten ble sluttet, og veien ble åpnet for statsbevilgninger til døvearbeidet. Slik har det utviklet seg, og på årets landsmøte i Trondheim vil den foreløpige topp bli nådd i og med
 • at det her blir bebudet en betydelig utvidelse av forbundets administrasjon i form av opprettelse av forbundskontor i Oslo,
 • ansettelse av to konsulenter i forbundets tjeneste,
 • samt utvidelse av stillingen som redaktør for Tegn og Tale til heldagsstilling.

  I dag må en ha lov til å si at Norske Døves Landsforbund står meget sterkt både innad og utad. Det samme kan en si om Døves Trykkeri AS, somi mellomtiden har utvidet sin arbeidsplass fra et gulvareal på 30 kvm til 650 kvm og økt sin brutto-omsetning fra kr 9.000 i 1951 til kr 660.000 siste året.

  Men det er jo så at vi døveselv vil bestemme i «vårt eget hus» - og det gjør vi fremdeles - heldigvis, itl tross for den sterke posisjon vår hørende forbundssekretær har opparbeidet seg i disse årene. Når det skal tas avgjørelse i sak, må det sørges for at dte skjer i samsvar med våre interesser og innenfor den rammen som er fastsatt. Saken må forberedes godt, slik at behandlingen kan skje på forsvarlig måte før noe vedtak blir gjort. Forbundssekretæren har en nøkkelstilling når det gjelder å forberede de sakene som skal behandles, og resultatene forteller klart at Albert Breiteig i disse 18 årene har maktet sin oppgave med glans. Med et grundig kjennskap til de døve og deres problemer som bakgrunn, har Albert Breiteig med intelligens og stor arbeidsinnsats skapt muligheter og åpnet nye dører for oss døve og vårt forbund.

  Vi som står i nær kontakt med Albert Breiteig, mreker meget ofte at vi blir «presset» til å tenke før vi handler, oppfatte konsekvenser av våre handlinger og se veien vi må gå - linjen som fører framover. Meget ofte merker vi hvor oppsatt han er på å nå fram til den riktige avgjørelsen. Er noe uklart, stillre han gjerne spørsmål: Hva er det egentlig dere døve vil? Er det dette dere ønsker skal bli gjort, og på denne måten? Er dere sikker på at det er behov for dette? - Gjennom slike spørsmål blir vi «tvunget» til å analysere våre egne tanker og følelser. Aldri faller han for fristelsen, hvor sterk den enn kan være, til å gå foran oss døve, og alltid vokter han seg for å la oppgavene vokse oss over hodet. Bak hans ord og handlinger skimter en hans brennende ønske om at de døve ikke bare skal gi anvisninger på hvor skoen trykker, men også kunne redegjøre for situasjonen og finne fram til løsninger på problemene.

  I dag, når iv kan se tilbake på Albert Breiteigs virke som forbundssekretær gjennom 18 år, ser vi at valget i 1950 var et lykkelig valg. Og det har vi alle grunn til å glede oss over.

  Kjære Albert! Vi ønsker deg til lykke med din 50 års dag. Og la oss få gi uttrykk for vår takknemlighet over all den tiden som du har gitt oss, alt det arbeidet du har påtatt deg til beste for vårt forbund og for den enkelte døve. Vi håper at du i minst like mange år framover vil fortsette og trives vel i arbeidet sammen med oss. Og - tillat oss å betrakte din 50 års dag som et siste ledd i Norske Døves Landsforbunds 50 års jubileumsfestligheter!

  E. Ohna

  (Albert Breiteig vil feire sin 50 års dag hjemme, og adressen er: Orrevegen 20, 5082 Eidsvågneset.)