(TT 17/1970)

Adolf Wetlesen

f. 11.09.1910

Døveprest

Døves Tidsskrift nr. 17/1970:
Når dette bladet kommer ut, har døveprest Adolf Wetlesen allerede rukket å bli 60 år. (Jeg fikk dessverre vite det for sent til at det kunne bli omtalt i forrige nummer.) Selv om denne omtalen kommer for sent, vil det likevel være hyggelig for de døve i Wetlesens prestedistrikt, som strekker seg fra Kristiansund i sørvest, til Hammerfest og Kirkenes i nord/øst, å få vite at presten deres rundet 60 år 11. september.

Pastor Wetlesen er født i Skien, som sønn av døve foreldre. Etter embetseksamen i 1947, ble han ansatt i Bergen som sekretær for Norsk Misjon for hjemløse. Fra 1950 ble han landssekretær for samme misjonsarbeid. I 1959 kom han til Trondheim, og 30. august samme år ble han innsatt som prest for døve i det nordenfjellske Norge, med bopel i Trondheim. Det er vel ingen annen prest her i landet som har et så langstrakt distrikt som ham å betjene. Sommer som vinter må han begi seg på tjenestereiser til de døve der oppe i nord, samle dem til gudstjenester og stevner, og ta avstikkere til ensomme døve som bor på avsidesliggende steder. Det er heller ingen lett sak å nå fram itl alle, men han gjør hva han kan for å nå fram til flest mulig. Innimellom må han reise for å besøke døve som ligger alvorlig syke, forrette ved begravelser, foreta vielser, barnedåper - og rett som det er må han også fungere som tolk.

I tillegg til de mange reisene, har Wetlesen mer regelmessig arbeid i Trondheim, og dessuten tillitsverv m.m. På 8. året innehar han formannsvervet i styret for Instituttet for døve og høreveike småbarn. Han sitter i styret for Døves Aldershjem. Nevnes bør også hans arbeid med døvekirkens tegnkor, og alle de kveldene både hørende og døve har vært samlet om møter til beste for misjonsarbeidet blant de døve på Madagaskar. For tiden er han også opptatt av å samle inn penger til anskaffelse av et bedre orgel til døvekirken. Til vinteren går han i gang med konfirmant-forberedelser på døveskolen, noe som er fast annethvert år.

Hadde vi døve maktet det, skulle vår fødselsgave til Wetlesen vært en kapellan som kunne avlaste ham. Måtte det snart innfinne seg en søker itl denne stillingen, som nå har vært lyst ledig i en årrekke!

Med halve kongeriket Norge som arbeidsdistrikt har pastor Wetlesen vunnet seg mange venner, og alle slutter vi opp om ham i anledning 60 års dagen, med de beste ønsker om mange gode virkeår framover.

Reidun Veddeng.