Hans Bjørset

1856 - 23/11-1931

Tegn og Tale nr. 10, desember 1931:

Den kjente døveskolemann, fhv, skolebestyrer Hans Bjørset, er den 23/11 d.å. plutselig avgått ved døden, vel 75 år gammel.
Hr. Bjørset var født i Bergen, blev student i 1874 og studerte derefter et par år jus. Imidlertid opgav han studiene og gikk over i lærevirksomhet, først i fødebyen og senere ved Sogndal folkehøiskole. I 1880 blev han lærer ved Bergen døvstumme institutt og 12 år senere bestyrer av same. Senere kom han til fru Rosings skole for døve i Oslo, og fulgte i 1899 med tli Holmestrand som bestyrer, da skolen blev flyttet dit. Helt til 1928 hadde han denne stilling og trakk sig da tilbake efter 48 års fortjenstfullt virke i døveskolen.
Med rette blev han regnet for en av våre første autoriteter på døveskolens område, en fremtredende pedagog, human og forståelsesfull. Da han nylig fyllte 75 år var han gjenstand for stor opmerksomhet, ikke bare fra Norge, men også fra utlandet. I flere år var han Norsk redaktør av "Nordisk Tidsskrift for Døveskolen" og utenom hans egentlige gjerning har der på forskjellig måte været lagt sterkt beslag på ham.
Buskapet om hans plutselige død vil i store kretser bli mottatt med vemod og opriktig sorg.


Bisettelse
Skolebestyrer Hans Bjørsets bisettelse fant sted 17/11 under stor deltagelse i det gamle krematorium, som var smykket med planter og fyllt til siste plass av den kjente skolemanns venner. Blandt hans artiumskamerater såes byfoged Gjessing, kemner Jervell, borgermester Marstrander, overlærer Nygård og postmester Schøning. Dessuten var bl. a. abnormskolens menn representert med direktør Grenness i spissen.
Efter at "Tenk når engang den tåke er forsvunnet" var sunget holdt pastor Conrad Svendsen minnetalen, hvori han skildret avdødes store og betydningsfulle arbeide for vårt lands døve og bragte ham en varm takk.
Så blev "Fred til bot" sunget, hvorefter der blev nedlagt en rekke smukke minnekranser. Fra Holmestrands døveskole og fra skolens personale ved bestyrer Berge, fra personalet, ved Trondheims og Hamar døveskole ved direktør Grenness, fra personalet ved Oslo døveskole ved bestyrer Andersson, som likeledes nedla kranser fra døveskolen i Fredericia med bånd i danske farver, og fra Nordisk Tidsskrift för dövstummeskolan med bånd i svenske farver.
Dessuten såes en krans fra Bergens Døveforening
Kemner Jervell og direktør Grieg var marskakler.