(TT 11/1958)

Johan Sæbø

f. 17.10.1921


(TT 14/1964)

Fra Tegn og Tale nr. 15/1965:

Som ny styrer ved Skådalen off. skole for døve er fra kommende skoleårs begynnelse ansatt skolestyrer Johan Sæbø.

Han er født i Voll, Romsdal, og tok eksamen ved Levanger lærerskole i 1943. Etter 2 års praksis i folkeskolen ble han i 1945 ansatt som lærer ved Trondheim off. skole for døve. Han tok døvelærereksamen ved Statens døvelærerkurs i Trondheim i 1947. Samme år tok han også examen artium, og i 1948 forberedende prøve i filosofi ved universitetet i Oslo.

I 1953 foretok hr. Sæbø en studiereise itl England, hvor han besøkte flere døve- og tunghørtskoler. Skoleåret 1958/59 oppholdt han seg ved universitetet i Manchester hvor han studerte audiologiske emner, og han innehar Diplom in Audiology.

Etter 4 års tjeneste ved døveskolen i Trondheim ble han ansatt som styrer ved Alm off. framhaldsskole for døve og tunghørte, Jevnaker. en skole han drev godt fram og hvor han skapte gode tradisjoner.

I årene 1951-55 var han sekretær i den komité som Kirke- og Undervisningsdepartementet oppnevnte for å klarlegge forhold og behov angående undervisning av tunghørte i Norge. Komiteen avga sin innstilling om en landsplan for sådan undervisning i 1955. Som det første resultat av denne innstilling kom opprettelsen av Vikhov off. skole for tunghørte, på Vikhamar i Trøndelag. Hr. Sæbø ble nå ansatt som styrer av denne skolen, hvor han har gjort et grunnleggende arbeid. Etter 8 års virke kan hr. Sæbø nå legge fram fullt ferdige og vedtatte planer for en større utvidelse og utbygging av Vikhov-skolen, som han altså nå forlater for å fortsette sitt virke ved døveskolen i Skådalen.

Styrer Sæbø har i de siste årene vært leder av Statens døvelærerkurser i Trondheim. Han er videre fra 1963 nestformann i Spesialskolerådet, og sitter dermed i den øverste faglige ledelse av de norske spesialskoler.

Han er hovedredaktør for den "Ordbok for Døve" som f. t. er under utarbeidelse.

Gjennom mange foredrag og artikleri fagtridsskrifter m.v. har hr. Sæbø vist sitt grundige kjennskap til alle sider av døve- og tunghørtundervisningen og har også lagt for dagen store administrative egenskaper. Han møter derfor særdeles godt rustet itl sin lederstilling ved Skådalen, hvor han en tid var lærer og et år også fungerende styrer.

I den brytningstid vi f. t. er inne i når det gjelder døve- og tunghørtundervisningen, vil hr. Sæbøs grundige kunnskaper og allsidige faglige erfaring være et stort aktivum. Og ikke minst ivl hans elskverdige og vinnende vesen og hans store diplomatiske evne, være en god hjelp ved løsninger av de problemer som måtte melde seg.

Vi ønsker til lykke med den nye stilling.

Odd Falkenér Bertheussen.