(TT 6/1970)

Kauko Mkel

dd 1970

Finland. Leder i Nordisk Dves Idrettsforbund