(TT 3/1929)

Rob. Christiansen

Tegn og Tale, 3/1929:
Oslo: Medalje for lang og tro tjeneste

Det kgl. Selskap for Norges Vel har tildelt Rob. Christiansen, Nationaltrykkeriet, medaljen for lang og tro tjeneste. Ved en enkel høitidelighet på trykkeriet blev medaljen med tilhørende diplom overrakt ham av seniorchefen, som rettet en hjertelig takk til ham for trofast arbeide gjennom alle år.

Christiansen er utlært ved Steenske Boktrykkeri og arbeidet ved dette trykkeriet i 20 år. Var derpå omtrent et års tid hos J. Chr. Gundersen og har nu siden vært beskjeftiget ved Nasjonaltrykkeriet i ca. 31 år. Christiansen er en grei og omgjengelig arbeidskamerat som har bare venner. Han har vært medlem av organisasjonen siden 1. jan. 1894.

P.T.
Efter "Typ. Meddelelser"