(TT 6/1950)

Ruth Moe

F. 18.12.1898 i Oslo. Gift med Helmer Moe.
Med i styret i De Døves Forening, Oslo. Med i tilsynskomite for døveskolen.


(TT 21/1966)

Tegn og Tale 21/1966:
Ruth Moe, Blusevollbakken 4, Trondheim, fyller 70 år 18. desember. Som født i Oslo, var hun i sin barndom og ungdom knyttet til Østlandet. En tid arbeidet hun i Oslo som syerske, inntil hun i 1924 ble gift med Helmer Moe. Gjennom sitt ekteskap fulgte hun sin mann, først til Tønsberg, hvor de bodde et års tid, for så i 1926 å bosette seg i Trondheim for godt.

Gjennom de ca 40 år som Ruth Moe nå har bodd i Trondheim, har hun vunnet mange venner, både blant døve og hørende. Ved sin klokskap og sitt noble vesen ble hun en god støtte for sin mann i hans mange gjøremål innen døvearbeidet.

Fru Moe har nedlagt et interessert arbeid både innen De Døves Forening og i de døves menighet. Også døveskolen har kalt på hennes hjertelag og innsikt. Hun er således medlemav kontrollnemnda ved Trondheim off. skole for døve, oppnevnt som sådan i 1940 av Kirke- og undervisningsdepartementet. Videre er hun mdlem av komiteen for Fru Hansine Halvorsens legat for døve.

Hånd i hånd med sin aktivitet utad er Ruth Moe i utpreget grad en hjemmets kvinne. Et gjestfritt og godt hjem har hun ormådd å bygge opp sammen med sin mann. I sitt ekteskap har fru Moe to sønner, som begge er gift og bosatt i Trondheim.

A. W.