Døves Tidsskrift nr. 17, 15. august 1997:

Vil TELENOR likevel ta ansvar
for TEKSTTELEFONKATALOGEN?

Døves Forlag A/s har som kjent gitt ut en egen teksttelefonkatalog, etter sterke ønsker fra brukerne. Men ingen vil dekke utgiftene forlaget har hatt til trykking og distribuering av denne katalogen, som Televerket i sin tid lovet de skulle utgi. Nå har Samferdselsdepartementet kastet ballen over til Telenor igjen.
Daglig leder i forlaget, Bjørg Edelhaug, ser det som et offentlig ansvar at døve får sin egen katalog - og har søkt Samferdselsdepartementet om støtte til utgivelsen, til dekning av trykking og distribusjon av katalogen, etter at det ble klart at Telenor ikke ville dekke dette.
- Det er mye arbeid som er nedlagt i denne katalogen, og den er blitt svært godt mottatt hos brukerne, sier Edelhaug.
Hun synes det er urimelig at forlaget skal bære alle kostnadene med katalogen alene, når Telenor (dengang: Televerket) faktisk har lovet å gi ut en slik. Vi siterer fra brev til Døves Tidsskrift fra Televerket, av 21.10.88:

«Televerket vil, når abonnenttallet er blitt noe høyere, utgi en egen katalog med teksttelefonabonnenter».

Den kom aldri, selv om antallet abonnenter med teksttelefon har blitt adskillig mer enn «noe høyere» siden 1988. Nå har forlaget gjort jobben, og registrerer at også Samferdselsdepartementet mener Telenor må gå inn med dekning av tryknings- og distribusjonsutgiftene.
Departementet avslår søknaden fra forlaget, men har sendt brev til Telenor - der de blant annet sier:

«Samferdselsdepartementet mener Telenor (...) bør vurdere å dekke utgiftene til trykking, distribusjon osv. av teksttelefonkatalogen.»

Tilbake