Misjonsavtalen undertegnet

Døvekirkenes fellesmøte fant sted i Bergen 5.-7. april 2003. Under gudstjenesten i Bergen Døvekirke ble en samarbeidsavtale undertegnet mellom misjonskomiteen i Norge (Døvekirken) og Det Norske Misjonsselskap (NMS) om støtte til FLMs aktiviteter for døve på Madagaskar

Norunn Kalvenes (leder i Misjonskomiteen) og Kjetil Aano (NMSs generalsekretær).
Foto: Rune Anda.

Video fra undertegnelses-seremonien

Fra fellesmøtet på SAS-hotellet.

Kirkekaffe i Bergen Døvekirke.

Rektor Jeanette Raelisoea fra døveskolen i Antsirabe, Madagaskar.

Misjonær Ingebjørg Finstad.

------------------------

Samarbeidsavtale mellom det Døvekirkelige arbeid i Norge (Døvekirken) og Det Norske Misjonsselskap (NMS) om støtte til FLMs aktiviteter for døve på Madagaskar

Målsetting
Målsettingen med samarbeidsavtalen er gjennom diakonale og kirkelige aktiviteter å gi døve (døvblinde, døve, døvblitte) på Madagaskar mulighet for samfunnsdeltakelse og bedring av åndelige og materielle levekår. Videre er målsettingen på best mulig måte å utnytte og koordinere den kompetanse Døvekirken og NMS har på ulike områder når det gjelder arbeid for og blant døve på Madagaskar.

Elementer og aktiviteter
Både Døvekirken og NMS har et kall til å arbeide blant døve mennesker og begge organisasjoner har kompetanse og erfaring blant døve på Madagaskar. Begge organisasjoner har over år støttet FLMs aktiviteter blant døve.

Ved denne avtalen ønsker man å berike hverandre med sine erfaringer samt å gi bidrag til utvikling av det diakonale og kirkelige arbeidet blant døve på Madagaskar. NMS ønsker å benytte Døvekirken som konsultativ og faglig instans i saker som omfatter aktiviteter for døve og Døvekirken ønsker etter nærmere avtale å bidra med økonomisk støtte til arbeid for døve på Madagaskar. Til dette kan NMS stille sitt innsamlingsapparat til disposisjon etter nærmere avtale.

Det er ikke begrensninger i hvilke aktiviteter og oppgaver det kan bli aktuelt å samarbeide om. Samarbeidsomtådene vil være innenfor strukturen av organisasjonenes lokale, nasjonale og internasjonale prioriteringer. Aktuelle aktiviteter er:
* Undervisningstiltak
* Kirkelig betjening
* Andre aktiviteter som kan bedre døves
situasjon på Madagaskar

Når det gjelder økonomisk støtte til eksisterende og nye aktiviteter, vil det bli utarbeidet en kontrakt/avtale for hver enkelt aktivitet.

Utveksling og kommunikasjon organisasjonene i mellom
NMS og Døvekirken har jevnlige møter (en gang pr. halvår, eller etter behov) der døvearbeidet på Madagaskar drøftes. På slike møter kan f.eks. følgende tas opp:
* Løpende vurdering av arbeidet, utveksling av informasjon
* Gjennomgang av strategien for arbeidet
* Forslag og ideer til nye aktiviteter m.v.

En representant fra NMS inviteres til det årlige døvekirkelige fellesmøte. En representant fra Døvekirken inviteres til NMS generalforsamling.

NMS har hvert år konsultasjon med FLM. På konsultasjoner der forhold knyttet til døvearbeidet på Madagaskar skal droftes, søker NMS til FLM om at Døvekirken deltar med en representant, som konsulent.

Partnerne har et gjensidig generelt ansvar for å informere hverandre om arbeidet blant døve på Madagaskar.

Varighet
Avtalen mellom Døvekirken og NMS gjelder i tre år med mulighet for forlengelse. Avtalen har en gjensidig oppsigelsesfrist på seks måneder.

Avtalen gjelder fra den dato som den undertegnes.

Bergen den 5. april 2003.

For NMS For Døvekirken
Kjetil Aano (Generalsekretær) Norunn Kalvenes (leder for misjonsutvalget for det døvekirkelige arbeidet i Norge